Năm Sinh Con Hợp Tuổi Canh Tuất

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1965

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1967 Năm âm lịch: Đinh Mùi Niên mệnh:Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1966

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1966 Năm âm lịch: Bính Ngọ Niên mệnh:Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1967

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1967 Năm âm lịch: Đinh Mùi Niên mệnh:Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1968

Thiên Can của bố là Mậu tương khắc với Nhâm của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1968 Năm âm lịch: Mậu Thân Niên mệnh:Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1969

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1969 Năm âm lịch: Kỷ Dậu Niên mệnh:Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1970

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh:Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1971

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1971 Năm âm lịch: Tân Hợi Niên mệnh:Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1972

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1972 Năm âm lịch: Nhâm Tí Niên mệnh:Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh dự

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tuất 1970 và vợ 1981

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh:Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh của mẹ: 1981 Năm âm lịch: Tân Dậu Niên mệnh: Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu) Năm

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tuất 1970 và vợ 1980

Địa Chi của mẹ là Thân xung khắc với Dần của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh:Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh của mẹ: 1980 Năm âm lịch: Canh Thân Niên mệnh: Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu) Năm sinh